Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
 5. Reklamace, stížnosti i podněty jsou řešeny níže uvedeným způsobem, jedná se o případy, kdy se Kupující domnívá, že Prodávající nedodržel podmínky sjednané ve smlouvě, v příslušných obchodních podmínkách, případně povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, či jiným způsobem poškodila zájmy Kupujícího.
 6. Odpovědnost Prodávajícího
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Způsob podávání reklamace

Reklamaci může Kupující podat některým z následujících způsobů:

 1. a) elektronicky na emailovou adresu: info@dofe.cz;
 2. b) písemně (doporučenou poštou) na adresu Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9;
 3. c) telefonicky na čísle +420 606 037 525.

Kupující je povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodu pro podání reklamace, aby minimalizoval potenciální škodu, která by mu v důsledku opožděného podání reklamace mohla vzniknout.

 1. Náležitosti Reklamace

Reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:

 1. a) Identifikační údaje, které umožní Prodávajícímu jednoznačně přiřadit reklamaci ke konkrétnímu Kupujícímu;
 2. b) Kontaktní údaje za účelem zjištění doplňujících informací ze strany Prodávajícího;
 3. c) Popis okolností, které Kupující reklamuje, a specifikace pochybení Prodávajícího;
 4. d) Kopie dokladů, které prokazují tvrzení Kupujícího, pokud takové existují;
 5. e) Popis požadavků, které Kupující vůči Prodávajícímu v rámci reklamace uplatňuje.

Prodávající může odmítnout reklamaci, pokud Kupující nepostupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, a to ani po výzvě Prodávajícího k doplnění reklamace, nebo pokud bylo v dané věci pravomocně rozhodnuto soudem, rozhodčím soudem nebo v případě, že bylo zahájeno řízení před těmito orgány ve věci, kterou Kupující reklamuje. Prodávající může též odmítnout reklamaci v případě, že je Kupujícím  uplatněný nárok promlčený nebo ho uplatňuje neoprávněná osoba.

 1. Potvrzení o přijetí Reklamace

Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu zpravidla emailem na jeho emailovou adresu evidovanou Prodávajícím, v případě, že Kupující uvedl v reklamaci odlišnou emailovou adresu, potom Prodávající odešle potvrzení o přijetí reklamace na emailovou adresu uvedenou v reklamaci.

V případě, že informace uvedené Prodávajícím v potvrzení o přijetí reklamace, neodpovídají skutkovému stavu, je Kupující povinen o tomto Prodávající informovat na kontaktech uvedených v potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamace podaná osobně může být vyřešena na místě nebo může být sepsán záznam o jejím podání.

 1. Způsob vyřízení Reklamace

O způsobu vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího stejným způsobem jako o přijetí reklamace. Na žádost Kupujícího informuje Prodávající Kupujícího v listinné podobě.

Prodávající informuje Kupujícího o výsledku šetření reklamace, o její oprávněnosti a případně o způsobu nápravy stavu vzniklého v důsledku pochybení Prodávajícího.

Prodávající zamítne reklamaci, pokud je neodůvodněná, nebo pokud Kupující na žádost Prodávajícího nedoloží dokumenty, které Prodávající potřebuje k vyhodnocení její oprávněnosti.