Reklamační řád

 1. Všeobecná ustanovení
 1. Reklamační řád byl zpracován dle ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „NOZ“) a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) a vztahuje se na spotřební zboží (dále jen „Zboží“), u něhož jsou v záruční době uplatňována práva kupujícího z odpovědnosti za vady (dále jen „reklamace“).
 2. Reklamační řád je nedílnou součástí Všeobecných obchodních podmínek. Uzavřením kupní smlouvy Kupující vyjadřuje souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a s tímto Reklamačním řádem a potvrzuje, že je s nimi řádně seznámen.
 3. Zákazníkem internetového obchodu je buď Kupující-spotřebitel ve smyslu § 2 odst. 1 písm. a) zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele (dále jen “Kupující-spotřebitel“) nebo kupující-podnikatel, který při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen „Kupující–podnikatel“). Kupující–spotřebitel a Kupující–podnikatel jsou dále společně označováni jako „Kupující“.
 4. Prodávající při uzavírání a plnění kupní smlouvy jedná v rámci své podnikatelské činnosti. Prodávající je podnikatelem, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává Kupujícímu výrobky nebo služby.
 5. Reklamace, stížnosti i podněty jsou řešeny níže uvedeným způsobem, jedná se o případy, kdy se Kupující domnívá, že Prodávající nedodržel podmínky sjednané ve smlouvě, v příslušných obchodních podmínkách, případně povinnosti vyplývající z obecně závazných právních předpisů, či jiným způsobem poškodila zájmy Kupujícího.
 1. Odpovědnost Prodávajícího
 1. Prodávající odpovídá Kupujícímu, že Zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá, že v době, kdy Kupující Zboží převzal:
  • má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
  • se věc hodí k účelu, který pro její použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,
  • věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
  • je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a,
  • věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.
 2. Ke Zboží je přikládán daňový doklad a k některým výrobkům záruční list. Není-li ke Zboží přiložen záruční list, slouží k uplatnění reklamace daňový doklad.

III. Způsob podávání reklamace

Reklamaci může Kupující podat některým z následujících způsobů:

 1. a) elektronicky na emailovou adresu: info@dofe.cz;
 2. b) písemně (doporučenou poštou) na adresu Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9;
 3. c) telefonicky na čísle +420 606 037 525.

Kupující je povinen podat reklamaci bez zbytečného odkladu poté, co se dozvěděl o důvodu pro podání reklamace, aby minimalizoval potenciální škodu, která by mu v důsledku opožděného podání reklamace mohla vzniknout.

 1. Náležitosti Reklamace

Reklamace musí obsahovat alespoň následující údaje:

 1. a) Identifikační údaje, které umožní Prodávajícímu jednoznačně přiřadit reklamaci ke konkrétnímu Kupujícímu;
 2. b) Kontaktní údaje za účelem zjištění doplňujících informací ze strany Prodávajícího;
 3. c) Popis okolností, které Kupující reklamuje, a specifikace pochybení Prodávajícího;
 4. d) Kopie dokladů, které prokazují tvrzení Kupujícího, pokud takové existují;
 5. e) Popis požadavků, které Kupující vůči Prodávajícímu v rámci reklamace uplatňuje.

Prodávající může odmítnout reklamaci, pokud Kupující nepostupuje v souladu s tímto reklamačním řádem, a to ani po výzvě Prodávajícího k doplnění reklamace, nebo pokud bylo v dané věci pravomocně rozhodnuto soudem, rozhodčím soudem nebo v případě, že bylo zahájeno řízení před těmito orgány ve věci, kterou Kupující reklamuje. Prodávající může též odmítnout reklamaci v případě, že je Kupujícím  uplatněný nárok promlčený nebo ho uplatňuje neoprávněná osoba.

 1. Potvrzení o přijetí Reklamace

Prodávající potvrdí Kupujícímu přijetí reklamace bez zbytečného odkladu zpravidla emailem na jeho emailovou adresu evidovanou Prodávajícím, v případě, že Kupující uvedl v reklamaci odlišnou emailovou adresu, potom Prodávající odešle potvrzení o přijetí reklamace na emailovou adresu uvedenou v reklamaci.

V případě, že informace uvedené Prodávajícím v potvrzení o přijetí reklamace, neodpovídají skutkovému stavu, je Kupující povinen o tomto Prodávající informovat na kontaktech uvedených v potvrzení o přijetí reklamace.

Reklamace podaná osobně může být vyřešena na místě nebo může být sepsán záznam o jejím podání.

 1. Způsob vyřízení Reklamace

O způsobu vyřízení reklamace informuje Prodávající Kupujícího stejným způsobem jako o přijetí reklamace. Na žádost Kupujícího informuje Prodávající Kupujícího v listinné podobě.

Prodávající informuje Kupujícího o výsledku šetření reklamace, o její oprávněnosti a případně o způsobu nápravy stavu vzniklého v důsledku pochybení Prodávajícího.

Prodávající zamítne reklamaci, pokud je neodůvodněná, nebo pokud Kupující na žádost Prodávajícího nedoloží dokumenty, které Prodávající potřebuje k vyhodnocení její oprávněnosti.

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení