Kód: 240

TRINITY

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

Kharkiv 2018, Akvarel na papíře 50x63cm   

-

Kharkiv 2018, Watercolour on paper 50x63cm   

Kategorie: Podpora Ukrajiny

Trojice je další etnografický svitek, na kterém je vyobrazena babiččina ikona Krista, kterému říkala "miy Isusik" (ukrajinsky "můj Ježíš", ale s přídechem lásky). Také Trojice je pravoslavný svátek, který se v mé kultuře obvykle slaví na začátku června. Mám krásnou vzpomínku na to, jak moje babička Baba Naďa položila na podlahu v kuchyni čerstvě posekanou trávu a zelené větve. Bylo úžasné na ně šlápnout bosou nohou.


Této ikoně Krista je sto třicet let. ''Miy Isusik'' byla vystavena na svatebním stole, když si můj pradědeček Pantelei bral mou prababičku Marii. Tato ikona má památku na to, jak se můj pradědeček Pantelei vrátil domů z první světové války na jedné noze. Tato ikona ho neodsoudila, když po návratu invalidní voják místo toho, aby si hrál s dětmi, vypil pět litrů vodky. Tato ikona se zřejmě nezalekla teroristické revoluce v roce 1917 a pokojně se rozloučila s členy mé rodiny, kteří zemřeli během ukrajinského hladomoru v roce 1933.


''Miy Isusik'' byl svědkem toho, jak se v roce 1941 moje budoucí babička Naďa ve dvaceti letech stala válečnou vdovou. Pak tři roky německé okupace visela tato ikona v koutě a myslela si, že Němci jsou stejně špatní jako bolševici. Ale když přišla osvobozovat Rudá armáda – nebylo úniku a ikona Ježíše musela mít zavřené oči, aby se nedívala, co rudí barbaři provádějí vlastním civilistům. Proto jsem na popředí tohoto národopisného svitku, aby se očistila temnota paměti předků – zobrazil tři klystýrové pumpy. Jsou dost dobré na to, aby se jim říkalo trojice.

-

Trinity is another ethnographical scroll depicting my grandmother’s icon of Christ whom she used to call ‘’miy Isusik’’(My Jesus in Ukrainian but with touch of endearment). Also, Trinity is an Orthodox festivity that usually celebrated in my culture at the beginning of June. I have a beautiful memory of my grandmother Baba Nadia laying down a freshly cut grass and green branches on the kitchen floor. It was amazing to step on them barefoot.

This Icon of Christ is hundred and thirty years old. ‘’Miy Isusik’’ was displayed on the bridal table when my great-grandfather Pantelei had married my great-grandmother, Maria. This icon has a memory how my great-grandfather Pantelei had come back home from the First World War on one leg. This icon hadn’t judged him when upon his return, instead of playing with his children, the invalid soldier drank five litres of vodka. This icon didn’t seem to be scared of the terrorists’ revolution in 1917 and peacefully farewelled the members of my family who died during Ukrainian starvation in 1933.

‘’Miy Isusik’’ had witnessed how in 1941 my grandmother-to-be Nadia at the age of twenty became a war widow. Then for three years of German occupation, this icon hung in the corner and thought that the Germans were as bad as Bolsheviks. But when the Red Army came to liberate – there was no escape and the icon of Jesus had to keep his eyes shut not to watch what the red barbarians have been doing to their own civilians. That is why on the foreground of this ethnographical scroll to cleanse the darkness of ancestor’s memory – I depicted three enema pumps. They are good enough to be called a Trinity.