Kód: 237

WHEN THE BATTLE IS OVER

Neohodnoceno
300 000 Kč
Skladem (1 ks)

Kharkiv 2018, Akvarel na papíře 50x63cm  

-

Kharkiv 2018, Watercolour on a paper 50x63cm  

Kategorie: Podpora Ukrajiny

Toto dílo bych nazval etnografickým svitkem, protože písmo v něm znamená stejně jako obraz.


Namaloval jsem ho před čtyřmi lety během své poslední cesty na Ukrajinu. Po smrti svého otce jsem tři měsíce pobýval v jeho bytě ve městě Charkov.


Můj otec byl závislý na poslechu jednoduchého rádia, které je vyobrazeno na pozadí. Vedle rádia je otcův budík, který je na mém díle vyobrazen s rukama zdviženýma v pozici odevzdanosti. Jeho tabulky, sovětská válečná medaile, kterou dostala moje babička jménem svého zabitého manžela. A mrtvý jelení brouk, kterého jsem našel v nedalekém lese. Zdánlivě náhodou se tyto předměty ocitly na jedné ploše, ale když jsem se na ně podíval zblízka, vyprávěly historii naší rodiny pevně spojenou s významnými událostmi 20. století

.
Otcův boj o život byl u konce. Sláva babiččiny medaile z druhé světové války se v mých očích změnila v potupu sovětského fašismu, který porazil německý. Jelení brouk vypadá téměř jako živý, ale podívejte se blíž. Jen žluté květy ve váze hlásají vibrace vitality. Proto se těmto květinám v mé kultuře říká NEZMRTVÉ.

-

This work I would call an ethnographical scroll because writing in it means as much as the image.

I painted this four years ago during my last trip to Ukraine. After the death of my father, I have stayed for three months in his flat in the city of Kharkiv.

My father was hooked on listening to a simple radio which is depicted on the background. Next to the radio is my father’s alarm clock which on my artwork is depicted with its hands raised in the position of surrender. His tablets, a soviet war medal which was given to my grandmother on behalf of her killed husband. And a dead deer beetle which I found in the nearby forest. Seemingly by accident these objects had found themselves on one surface but when I looked at them closely, they were telling our family history tightly connected to the major events of the 20 th century.

My father’s battle for life was over. The glory of my grandmother’s WWII medal in my eyes turned into disgrace of the Soviet fascism defeating the German. The deer beetle looks almost alive but look closer. Only the yellow flowers in the vase proclaim the vibe of vitality. That’s why these flowers in my culture are called IMMORTAL.