Podmínky ochrany osobních údajů

OZNÁMENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

The Duke of Edinburghs International Award Czech Republic Foundation, o.p.s., se sídlem na adrese Poděbradská 540/26, 190 00 Praha 9 – Vysočany, IČ: 291 43 462 (dále jen DofE) zpracovává Vaše osobní údaje a vystupuje proto jako správce Vašich osobních údajů.

K ochraně Vašich osobních údajů přistupujeme velmi zodpovědně, a proto je pro nás velice důležité, abyste i Vy nejen věděli, ale také rozuměli tomu, jak je s Vašimi osobními údaji zacházeno.

Účelem tohoto oznámení o zpracování osobních údajů (dále jen oznámení) je poskytnout Vám veškeré informace o tom, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme a za jakým účelem tak činíme, jak Vaše osobní údaje uchováváme a chráníme, komu je předáváme, a jaká jsou Vaše práva.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE O VÁS ZPRACOVÁVÁME

V souvislosti s Vaší účastí v programu DofE o Vás DofE zpracovává následující osobní údaje:

 • jméno a příjmení, rodné příjmení, předešlá příjmení, datum narození, rodné číslo,
 • bydliště, emailovou adresu, telefonní kontakt,
 • škola/vzdělávací instituce, studijní obor,
 • jméno a příjmení zákonných zástupců,
 • údaje o zdravotní pojišťovně,
 • fotografie, zvukové a/nebo obrazové záznamy, ať už v hmotné, digitalizované či jakékoliv jiné podobě.

(dále jen osobní údaje).

JAK VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZÍSKÁVÁME

Vaše osobní údaje DofE získáváme především od Vás (např. osobní údaje uvedené v přihlášce do programu DofE a další osobní údaje poskytnuté v průběhu Vaší účasti na programu). Osobní údaje v podobě fotografií a obrazových a zvukových záznamů můžou být také pořízeny přímo DofE, případně třetí stranou pro DofE.

PRO JAKÝ ÚČEL VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

DofE zpracovává Vaše osobní údaje k následujícím účelům:

 • umožnění Vaší účasti v programu DofE,
 • interní evidence – zajištění komunikace s účastníky, organizace akcí pro účastníky, školení, vzdělávání a rozvoj účastníků,
 • propagace DofE a obecně prospěšných služeb a činností, které DofE poskytuje, a
 • plnění zákonných povinností DofE.

NA JAKÉM PRÁVNÍM ZÁKLADĚ VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME

DofE je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje, neboť zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro:

 • uzavření a plnění smlouvy související s Vaším účastenstvím v programu DofE,
 • plnění zákonných povinností DofE,
 • souhlasu, který jste nám v minulosti poskytl, nebo
 • zajištění oprávněných zájmů DofE, spočívajících především v (i) zajištění předmětu činnosti DofE, (ii) organizaci akcí pro účastníky programu DofE a (iii) vykonávaní svých zákonných práv.

KOMU VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE PŘEDÁVÁME

Pro plnění svých zákonných a jiných povinností je DofE nucena předávat některé Vaše osobní údaje rovněž třetím subjektům. Při předávání Vašich osobních údajů klade DofE důraz na jejich zabezpečení a proto Vaše osobní údaje předává pouze subjektů splňujícím stejné nebo přísnější požadavky na jejich zabezpečení.

DofE předává Vaše osobní údaje následujícím subjektům:

 • účetní, auditoři, právní zástupci a další specializovaní poradci DofE,
 • státní a/nebo správní instituce,
 • externí společnosti dodávající DofE IT řešení (software, hardware, cloud),
 • externí společnosti poskytující DofE služby v oblasti komunikace a marketingu (např. provozovatelé sociálních sítí),
 • další externí společnosti dodávající DofE služby nezbytné pro její provoz,
 • dalším organizacím DofE v Evropském hospodářském prostoru

PŘEDÁVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ DO ZAHRANIČÍ

Vaše osobní údaje nebudou předány do zemí mimo Evropský hospodářský prostor.

OCHRANA VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu s příslušnými právními předpisy využívá DofE k zajištění bezpečnosti Vašich osobních údajů nejrůznějších bezpečnostních technologií a prostředků, které slouží k ochraně Vašich osobních údajů před neoprávněným přístupem, užitím, zveřejněním, zcizením nebo jejich zničením.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou k dosažení účelu, pro který jsou osobní údaje zpracovávány a uchovávány. V některých případech je tato doba stanovená příslušnými ustanoveními zákona, v jiných je adekvátně stanovena DofE. Doba uchovávání osobních údajů pro marketingové účely je 10 let.

VAŠE PRÁVA

V souvislosti s ochranou Vašich osobních údajů bychom Vás chtěli rovněž seznámit se všemi právy, které máte. Oprávněni jste zejména:

 • odvolat souhlas se zpracováváním osobních údajů nebo požádat, abychom Vaše osobní údaje přestali zpracovávat,
 • pokládat DofE jakékoli dotazy týkající se zpracování Vašich osobních údajů a rovněž obdržet kopii osobních údajů, které o Vás zpracováváme,
 • požadovat opravu Vašich osobních údajů nebo jejich smazání,
 • požadovat omezení rozsahu zpracovávaných osobních údajů nebo vznést proti zpracování námitku,
 • podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů nebo podat žalobu, pokud dojde k porušení Vašeho práva na ochranu osobních údajů nebo budete poškozen/a v důsledku zpracování Vašich osobních údajů, které bude nezákonné.

Rovněž máte právo vždy poskytnutí Vašich osobních údajů odmítnout. V případě odmítnutí osobních údajů bude DofE Vaše právo vždy respektovat.

Pokud si budete přát Vaše práva uplatnit, můžete tak učinit prostřednictvím personálního oddělení DofE nebo následující emailové adresy: pavla.smidova@dofe.cz

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Pokud budete mít v souvislosti s ochranou a zpracováním Vašich osobních údajů jakékoli další dotazy, můžete se obrátit na zaměstnance DofE odpovědného za ochranu osobních údajů, prostřednictvím následující emailové adresy pavla.smidova@dofe.cz